Program Yeterlilikleri ve Program Amaçlarının, TYYÇ ve MÜDEK Yeterlilikleri ile ilişkisi – Yaşar Üniversitesi

 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümümüzün Amacı, The objective of our department is to have graduates,
CENG_A Bilgisayar Mühendisliği alanında uluslararası standartlarda, yaratıcı, kendine güvenen, sözel ve yazılı olarak kendini açık bir şekilde ifade edebilen, etik değerlere saygılı mezunlar yetiştirmek, To produce creative and self-confident graduates in the discipline of Computer Engineering; that is complying with an internationally recognized standards, who are articulate verbally and in written language as well and, respectful to ethical values,
CENG_B Bilişim alanında yeni bilgi ve yöntem geliştirmek ve araştırmalara öncülük etmek, To lead IT innovations and to contribute to the scientific research,
CENG_C Sanayi ile işbirliği içinde, içinde bulunduğu topluma faydalı çözümler üretmek, To develop useful assets to the society in collaboration with the industry
CENG_D Akademik personelin ve mezunların kişisel gelişimlerine yaşam boyu destek olmaktır. To support a life-long education system to its graduates and staff

 

 

Bilgisayar Mühendisliği Programı Yeterlilikleri CENG Program Qualifications
CENG 1 Sistemlerin ve bileşenlerin performansını analitik metotlar ve modelleme teknikleri kullanarak tanımlayabilme, sınıflandırabilme ve açıklayabilme, To identify, classify and explain the performance of systems and components through the use of analytical methods and modeling techniques
CENG 2 Bilimsel ve mühendislik deneyleri tasarlayabilme ve yürütebilme; veri çözümleyebilme ve yorumlayabilme, To design and conduct scientific and engineering experiments and to analyze and interpret data
CENG 3 Farklı karmaşıklık derecesindeki donanım ve/veya yazılım sistemlerini; maliyet, üretilebilirlik, güvenlik, çevresel etmenler gibi gerçekçi kısıtlar içerisinde ve kullanılabilirlik, estetik ve basitlik gibi konulara da önem vererek geliştirebilmek için mühendislik tasarım ve geliştirme prensiplerini uygulayabilme To apply engineering design and development principles for constructing hardware and/or software systems of varying complexity as considering realistic constraints such as cost, manufacturability, safety and environmental concerns as well as usability, aesthetics and simplicity
CENG 4 Matematik, fen ve mühendislik dallarında sahip olunan bilgi ve diğer kaynakları efektif bir şekilde kullanarak bilgisayar mühendisliği problemlerini çözümleyebilme To formulate solutions to the computer engineering problems effectively by applying the knowledge of mathematics, science, engineering and the other information resources
CENG 5 Bilgisayar mühendisliğinin, bilimsel ve mühendislik bağlamının gelecekteki teknolojik yenilikler ve gelişimleri anlayabilmek için sahip olduğu önemi kavrayabilme To recognize the role of computer engineering with its scientific and engineering context for understanding the technological innovations and developments in the future
CENG 6 Mühendislik biliminin çevresel, ekonomik ve toplumsal alanlar üzerinde sahip olduğu etkiyi tanımlayabilme ve gösterebilme To identify and demonstrate the impact of engineering in an economical, environmental and social context
CENG 7 Öğrenimin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğu bilinciyle mühendislik alanında alınan kapsamlı eğitimin yanı sıra güncel gelişmeleri de takip ederek bilgiyi sürekli güncel tutabilme As being aware of the importance of life-long learning besides the comprehensive engineering education, to update the knowledge by following the current developments
CENG 8 Etik ve profesyonel sorumluluk bilinci ile disiplinler arası ekiplerde çalışabilme To work in multidisciplinary teams as having the ethical and professional responsibility
CENG 9 Sunum ve yazılı raporlar ile etkin iletişim kurabilme To demonstrate the effective communication skills through written reports and oral presentations

 

TYYÇ Bilgisayar Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
6. Düzey (LİSANS Eğitimi)
TYYÇ YETKİNLİKLER
DÜZEYİ BİLGİ BECERİLER
-Kuramsal -Bilişsel
-Olgusal -Uygulamalı Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
6 1-Matematik, hesaplama ve bilgisayar bilimleri konularında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 2-Bilişim ve/veya bilgisayar bilimleri problemlerini saptar, tanımlar ve modeller; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular. 6-Bireysel olarak veya çok disiplinli takımlarda etkin çalışır. 7-Sürekli mesleki gelişimin gerekliliği bilinci ile bilişim ve/veya bilgisayar bilimleri, bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili güncel gelişmeleri izler. 8-Sözlü ve yazılı iletişim kurar, en az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak bilişim ve bilgisayar bilimleri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. 10-Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile bilişim uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
LİSANS 3-Bilişim ve/veya bilgisayar bilimleri problemlerinin tanımlarını ve ilk çözümlerini elde etmek amacı ile etkileşimli deneysel ortamlar tasarlar, uygular ve bu ortamları değerlendirir. 9-Bilişim uygulamalarının bireysel, kurumsal, toplumsal ve evrensel boyutlardaki etkilerinin bilincindedir ve girişimcilik, yenilikçilik konuları hakkında farkındalığa sahiptir.
_____ 4-Bilgisayar tabanlı sistemlerde yaşam çevriminin tüm aşamalarını gerçekleştirir.
EQF-LLL:
6. Düzey
QF-EHEA:
1. Düzey
5-Hesaplama, matematik ve kuramsal bilgisayar bilimleri bilgileri ile bilgi ve iletişim teknolojilerini, bilişim ve/ya bilgisayar bilimleri problemlerinin çözümleri için seçer ve kullanır.

 

Mühendislik Genel
i. Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
ii. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
iii. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
iv. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
v. Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
vi. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
vii. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
viii. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki etkin bir şekilde kullanma becerisi.
ix. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
x. Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
xi. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Bilgisayar Mühendisliği (BM) Özel
BM1 Programın adı ve amaçları doğrultusunda uygulamaları da içerecek biçimde olasılılık ve istatistik bilgisi;
BM2 Programın amaçları doğrultusunda, karmaşık elektrik ve elektronik cihazların, yazılımların ve donanım ve yazılım içeren sistemlerin tasarım ve analizi için gerekli, türev ve integral hesapları da içerecek biçimde matematik bilgisi, temel bilimler, bilgisayar ve mühendislik bilimleri konularında bilgi.
BM3 Adında “bilgisayar” nitelemesi bulunan programlar, mezunların ayrık matematik konusunda bilgi sahibi olduğunu da kanıtlamalıdır.

 

 

 

Program Yeterlilikleri ile Program Amaçları, TYYÇ ve MÜDEK Yeterliliklerinin İlişkilendirilmesi
Bilgisayar Mühendisliği Programı Yeterlilikleri CENG Program Qualifications Amaç İlişkisi TYYÇ
Bil.Müh.
MÜDEK
Bil.Müh.
CENG 1 Sistemlerin ve bileşenlerin performansını analitik metotlar ve modelleme teknikleri kullanarak tanımlayabilme, sınıflandırabilme ve açıklayabilme, To identify, classify and explain the performance of systems and components through the use of analytical methods and modeling techniques CENG_A 1, 2 i, BM3
CENG 2 Bilimsel ve mühendislik deneyleri tasarlayabilme ve yürütebilme; veri çözümleyebilme ve yorumlayabilme, To design and conduct scientific and engineering experiments and to analyze and interpret data CENG_A, CENG_B 3, 5 ii, BM1
CENG 3 Farklı karmaşıklık derecesindeki donanım ve/veya yazılım sistemlerini; maliyet, üretilebilirlik, güvenlik, çevresel etmenler gibi gerçekçi kısıtlar içerisinde ve kullanılabilirlik, estetik ve basitlik gibi konulara da önem vererek geliştirebilmek için mühendislik tasarım ve geliştirme prensiplerini uygulayabilme, To apply engineering design and development principles for constructing hardware and/or software systems of varying complexity as considering realistic constraints such as cost, manufacturability, safety and environmental concerns as well as usability, aesthetics and simplicity CENG_A, CENG_B 3, 4, 6 iii, iv, BM2
CENG 4 Matematik, fen ve mühendislik dallarında sahip olunan bilgi ve diğer kaynakları efektif bir şekilde kullanarak bilgisayar mühendisliği problemlerini çözümleyebilme, To formulate solutions to the computer engineering problems effectively by applying the knowledge of mathematics, science, engineering and the other information resources CENG_A, CENG_C 1, 2, 5 iv, v, BM2
CENG 5 Bilgisayar mühendisliğinin, bilimsel ve mühendislik bağlamının gelecekteki teknolojik yenilikler ve gelişimleri anlayabilmek için sahip olduğu önemi kavrayabilme, To recognize the role of computer engineering with its scientific and engineering context for understanding the technological innovations and developments in the future CENG_A 9 iv, viii, BM2
CENG 6 Mühendislik biliminin çevresel, ekonomik ve toplumsal alanlar üzerinde sahip olduğu etkiyi tanımlayabilme ve gösterebilme, To identify and demonstrate the impact of engineering in an economical, environmental and social context CENG_A, CENG_B 1, 6, 8 x, xi, BM1
CENG 7 Öğrenimin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğu bilinciyle mühendislik alanında alınan kapsamlı eğitimin yanı sıra güncel gelişmeleri de takip ederek bilgiyi sürekli güncel tutabilme As being aware of the importance of life-long learning besides the comprehensive engineering education, to update the knowledge by following the current developments CENG_A, CENG _C, CENG_D 7 viii,
CENG 8 Etik ve profesyonel sorumluluk bilinci ile disiplinler arası ekiplerde çalışabilme, To work in multidisciplinary teams as having the ethical and professional responsibility CENG_A, CENG _C 8, 10 vi, vii, ix
CENG 9 Sunum ve yazılı raporlar ile etkin iletişim kurabilme, To demonstrate the effective communication skills through written reports and oral presentations CENG_A, CENG_D 8 vii,